Bruker- og kjøpsbetingelser for bruk og kjøp av digitale tjenester på A-klassen.no


Sist oppdatert 4. desember 2021

Tjenestene eies av A-klassen AS (Selskapet) med organisasjonsnummer 927526662 
Betingelsene regulerer tilgang til og bruk av A-klassen.no («Nettstedet») sine nettbaserte kurstjenester («Tjenesten») og er underlagt følgende vilkår for bruk av tjenesten («Vilkårene»):

Ved opprettelse av konto og medlemskap hos A-klassen.no eller annen bruk av denne Tjenesten, betyr at du har lest, forstått og samtykket til disse Vilkårene og at du vil overholde alle gjeldende lover og forskrifter. Disse vilkårene utgjør en bindende avtale mellom deg og A-klassen AS. Dersom du ikke godtar disse vilkårene kan du ikke bruke Tjenesten.
 

Beskrivelse av tjenesten
Tjenesten eies og driftes av A-klassen AS og innebærer i hovedsak deltakelse på nettbaserte kurs og deltakelse i våre sosiale grupper og diskusjonsforum på nett. Videoinnholdet strømmes via internett.
Vårt medlemskap er en abonnementstjeneste som gir deg tilgang til alle Nettstedets digitale kurs, sosiale grupper og diskusjonsforum så lenge ditt abonnement er aktivt. Kjøp av enkeltkurs gir tilgang til kursets leksjoner og tilknyttede sosiale gruppe og diskusjonsforum.
Nettstedet tilbyr kjøp av gavekort der du ved bestilling mottar en gavekortkode elektronisk. Når gavekortkoden skal benyttes for kjøp av enkeltkurs eller medlemskap, må bruker opprette en brukerkonto. Kjøper er selv ansvarlig for at den tiltenkte mottaker av gavekortet mottar gavekortkoden og at den ikke misbrukes av andre. Utgiver forbeholder seg retten til å fjerne brukere ved mistanke om misbruk.

 
Din konto
Ved å registrere deg som medlem på Nettstedet bekrefter du at du er minst 18 år. Du vil få en begrenset, ikke-eksklusiv, oppsigelig, ikke-overførbar og ikke-underlisensbar rett til å tilgang til Tjenesten i henhold til produktet du kjøper.
Alt innhold man ser gjennom tjenesten, er ment for personlig og ikke-kommersiell bruk, og kan ikke deles med personer utenfor husholdningen din. Du samtykker til å ikke bruke tjenesten for offentlig framvisning uten Selskapets samtykke.

Du kan ikke gi eller bruke et passord, e-postadresse eller andre opplysninger om noen andre i forbindelse med tjenestene. Du samtykker i å oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger om deg selv når du registrerer deg på Nettstedet, og for å opprettholde og oppdatere denne informasjonen slik at den er korrekt, nøyaktig, oppdatert og fullstendig. Du er ansvarlig for å opprettholde taushetsplikten for konto og passord og for å begrense tilgangen til datamaskinen din. Du godtar å ta ansvar for all aktivitet på din konto, inkludert valg og bruk av innhold og tjenester.

Nettstedets sin innsamling og lagring av våre kunders personopplysninger reguleres i vår personvernerklæring.

 

Kjøpers rettigheter og selgers rettigheter

Brukeratferd
Du kan bare bruke Tjenesten til lovlige formål og i samsvar med disse Vilkårene og eventuelle driftsmessige regler som fastsettes av Selskapet. Selskapet forbeholder seg retten til enhver tid å stoppe tjenesten, avslutte kontoer, eller kansellere bestillinger etter eget skjønn, basert på en brukers aktivitet som er i strid med disse Vilkårene eller gjeldende lover og forskrifter.


Levering
Levering er skjedd når kjøperen har fått tilgang til innholdet i Tjenesten, det vil si Nettstedets digitale kurs og sosiale grupper og diskusjonsforum. Tilgangen vil i utgangspunktet gis umiddelbart etter betaling, i enkelte tilfeller kan det ta inntil 15 minutter før tilgangen i systemet er registrert.
Dersom kjøper opplever ikke å få tilgang til kursinnhold og sosiale grupper, ta kontakt med A-klassen på e-post [email protected]


Angrefrist
Angrerettloven gir forbrukere i utgangspunktet 14 dagers angrerett på produkter og tjenester kjøpt. Innhold som ikke leveres på et fysisk medium, men som kjøpes og lastes ned eller strømmes direkte fra Internett, er unntatt fra angreretten i angrerettloven §22 punkt n. Dette gjelder for kjøp av våre kurs og medlemskap. Angreretten faller bort i det leveringen av Tjenesten begynner.
Ved kjøp av våre digitale gavekort, har du ordinær angrefrist etter kjøpsloven på 14 dager. For å kunne benytte seg av angrefristen, må gavekortet være ubenyttet. Ønsker kjøper å benytte angreretten, må kjøper underrette oss om det. Kjøper kan benytte angrefristen ved å sende en e-post til [email protected]. Oppgi vennligst ditt navn og fakturanummer. Vi vil da refundere betalingen vi har mottatt til kjøper. 


 
Opphavsrett
Alt innhold som er en del av Tjenesten, det være seg tekst, videoer, design, logoer, ikoner, bilder, samt kombinasjoner av dette, og all programvare som brukes på nettstedet, eies av Selskapet eller dets leverandører eller lisensgivere, og er beskyttet av norske og gjeldende internasjonale lover og avtaler, inkludert og uten begrensning opphavsrett og andre lover og avtaler som beskytter intellektuell eiendom og eiendomsrett. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover og avtaler, og ikke endre, skjule eller fjerne noen opphavsrett og andre eiendomsrettigheter (enten restriksjoner for bruk eller andre restriksjoner) som finnes i et slikt innhold.

Unntatt det som uttrykkelig fastslås av gjeldende lover om opphavsrett og avtaler eller tillates av funksjonene i Tjenesten, kan du ikke modifisere, reversere, publisere, overføre, vise, delta i overføring eller salg, lage avledede produkter av, eller på noen måte utnytte kommersielt eller gi en tredjepart tilgang til innholdet på Nettstedet uten tillatelse fra Selskapet og eier av dette innholdet. Vi vil ikke gi deg noen lisenser, uttrykt eller underforstått, til Nettstedet eller våre lisensgiveres intellektuelle eiendom, unntatt det som uttrykkelig godkjennes i disse Vilkårene.
 

Innhold fra tredjepart
Tjenesten kan inneholde linker til andre nettsteder og tredjeparts ressurser. A-klassen.no påtar seg intet ansvar for kommunikasjon eller materiale som gjøres tilgjengelig gjennom slike linker. Disse linkene er kun lagt ut for enkelhets skyld. Du er selv ansvarlig for å forstå alle betingelser og vilkår som gjelder når du besøker eller legger inn en bestilling på produkter eller tjenester gjennom et tredjeparts nettsted, eller bruken av dette.


Endringer i tjenesten og tilgjengelighet
Selskapet vil bestrebe seg på å holde Tjenesten tilgjengelig, med unntak av planlagt vedlikehold og nødvendige reparasjoner, og med unntak av avbrudd som skyldes forhold utenfor Selskapets rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, force majeure (som definert nedenfor). Det foregående gjelder ikke for eventuelle avvik som skyldes bruk av Tjenesten i strid med Selskapets instrukser, eller modifikasjon av Tjenesten utført av andre enn Selskapets ansatte eller godkjente leverandører. Hvis Tjenesten er utilgjengelig av andre årsaker enn de som er beskrevet i det foregående, vil Selskapet for egen regning gjøre alle rimelige kommersielle anstrengelser for omgående å gjøre Tjenesten tilgjengelig igjen, eller gi kunden en alternativ måte å oppnå ønsket resultat av Tjenesten.

Innholdet i tjenesten vil endre seg over tid. Selskapet står fritt til å fjerne, og legge til, nytt innhold til enhver tid.

Kunden aksepterer at høy datatrafikk på internett kan føre til forsinkelser for framvisning og nedlasting av informasjon fra Tjenesten og skal følgelig ikke holde Selskapet ansvarlig for forsinkelser som er vanlig i forbindelse med bruk av internett. Kunden aksepterer også at Tjenesten ikke vil være tilgjengelig på en kontinuerlig tjuefire timers basis på grunn av slike forsinkelser eller forsinkelser forårsaket av Selskapets oppgradering, modifikasjon, eller standard vedlikehold av Tjenesten.


Force Majeure
Utgiver vil ikke være ansvarlig for manglende oppfyllelse eller forsinkelse i utførelsen av, noen av sine forpliktelser som er forårsaket av hendelser utenfor rimelig kontroll (“Force Majeure”). Force Majeure omfatter enhver handling, hendelse, ikke-hendelse, utelatelse eller ulykke utenfor utgivers kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, begrensninger gjennom lov, forskrift, ordre, eller andre statlige direktiver, streik, naturkatastrofer, tredjeparts mekaniske eller andre utstyrshavarier, terrorangrep, brann, eksplosjoner, fiberoptisk kabel kutt, avbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller digitale overføringsforbindelser, internettfeil eller forsinkelser, stormer eller andre lignende hendelser.


Mangel ved Tjenesten
Hvis det foreligger en mangel ved Tjenesten, må du som kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon til Selskapet må skje skriftlig. E-postadressen [email protected] kan benyttes. Retting av mangelen skal foretas innen rimelig tid. Dersom vare ikke er rettet, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.


Ansvar i forbindelse med bruk av Tjenesten
Utgiver garanterer ikke for nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av hele eller deler av Tjenesten, heller vil vi ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skader forårsaket av bruk av informasjonen som finnes i Tjenesten eller bruk av Tjenesten. Vær oppmerksom på at det i våre kurs gis informasjon, som ved feil eller uforsvarlig bruk kan gi personskader. Vi oppfordrer derfor til forsiktighet når man følger kurset og til å ta alle nødvendige forholdsregler.


Erstatning
Du godtar å ikke holde Selskapet, dets lisensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts innholdsleverandører og deres respektive ledere, ansatte og formidlere ansvarlig for krav, tap, utgifter, erstatninger og kostnader, herunder advokatsalær som følge av (a) din bruk av Tjenesten, (b) brudd på disse vilkårene, eller (c) aktiviteter som er knyttet til din konto (inkludert uaktsom eller klanderverdig atferd) av deg eller noen annen person som har tilgang til Tjenesten via din konto.


Overvåking
Selskapet beholder retten, men ikke plikten, til å overvåke Tjenesten for å fastslå samsvar med disse Vilkårene og eventuelle driftsmessige regler som er fastsatt av Selskapet, og for å overholde enhver lov, forskrift eller autorisert forespørsel fra myndighetene. Uten å begrense det foregående, forbeholder vi oss retten til å fjerne ethvert innhold som vi, av vårt eget skjønn, finner å være i strid med bestemmelsene herunder eller på annen måte er støtende eller i strid med Nettstedets eller dets lisensgiveres forpliktelser.
 

Behandling av personopplysninger
Personopplysninger som oppgis i forbindelse med Tjenesten behandles i henhold til våre retningslinjer for oppbevaring av personopplysninger, som du kan lese om i vår Personvernerklæring. Har du spørsmål vedrørende dine data og vår behandling av personopplysninger er du velkommen til å kontakte oss på [email protected]
 
 
Oppsigelse
I tilfelle mistanke om eller dokumentert uautorisert bruk av Tjenesten, eller hvis du ikke overholder disse Vilkårene, kan Selskapet si opp avtalen din med oss, eller suspendere tilgangen din til Tjenesten med rimelig varsel.
I den utstrekning som tillates av norsk lov, er vi uten ansvar for oppsigelse av avtalen, eller hvis vi suspenderer din tilgang til Tjenesten. Dette innebærer blant annet at vi ikke gir refusjon.


Kontinuerlig tjeneste
Medlemskap hos A-klassen er en abonnementsbestilling som vil inkludere «Kontinuerlig tjeneste», der du automatisk vil motta tilgang til Tjenesten frem til du aktivt sier opp ditt abonnement. Med kontinuerlig levering vil du bli fakturert automatisk ved slutten av opprinnelig abonnementsperiode for den neste abonnementsperioden, i samsvar med de gjeldende tilbud på vår Tjeneste. Betaling gjennom Vipps eller Stripe med et gyldig bankkort/ kredittkort kreves ved registrering, og du samtykker i å bli belastet årlig for denne tjenesten. Husk at oppsigelse skal skje senest dagen før en ny faktureringsperiode påbegynnes – hvis ikke fornyes abonnementet automatisk. Betalingene kan ikke refunderes, og vi tilbyr ingen refusjon eller kreditt for påbegynte abonnementsperioder.
Dersom du velger å fornye abonnementet for en ny periode, før opprinnelig utløpsdato, vil den nye perioden bli lagt til ditt eksisterende abonnement. Du kan enkelt deaktivere Tjenesten fra siden «Din profil», under Abonnement.

Når du kjøper våre enkeltkurs har disse en varighet på ett år, og Tjenesten vil automatisk avsluttes ett år etter kjøpet er gjennomført.
 

Priser og avgifter
Den oppgitte prisen for Tjenesten er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Alle priser som er oppgitt på Nettstedet er inkludert merverdiavgift.
 
 
Betaling
A-klassen har betalingsløsninger gjennom Vipps og Stripe. Betaling vil bli trukket fra din konto når du gjennomfører ditt kjøp på vår nettside. Du vil motta kvittering/faktura fra alle kjøp du gjør via e-post etter at betaling er trukket fra din konto. Denne kvitteringen/faktura er kun til informasjon om hva som allerede er betalt og er ikke hva du skylder oss. Du vil også ha tilgang til kvittering/ faktura på Nettsiden under «Min konto».

Vi forbeholder oss retten til å endre prisen på abonnementene. Ved eventuelle prisendringer, vil vi varsle deg. Prisendringer for abonnementer trer i kraft ved begynnelsen av neste abonnementsperiode. Ved å fortsette å bruke Tjenesten etter at prisendringen trer i kraft, godtar du den nye prisen.


 
Diverse
Disse Vilkårene og Personvernerklæringen utgjør avtalen mellom Selskapet og deg med hensyn til din bruk av Tjenesten, og erstatter alle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler mellom oss med hensyn til deres innhold. Disse Vilkårene skal reguleres av lovene i Norge med hensyn til tvister som oppstår under bruk eller er relatert til din bruk av Tjenesten eller disse Vilkårene.


Varsel om endringer
Selskapet kan fra tid til annen revidere disse Vilkårene for å holde dem oppdatert i henhold til Nettstedets produkter og tjenester. Besøk Nettstedet jevnlig for å sjekke eventuelle endringer. Dato som oppgitt øverst vil varsle deg om de seneste endringene. Din tilgang til eller bruk av Tjenesten etter at en slik oppdatering har trådt i kraft, vil vise at du samtykker i disse endringene.


Konfliktløsning
Disse Vilkårene reguleres av norsk rett. Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal søke å løse eventuelle tvister i forbindelse med forståelsen av disse Vilkårene i minnelighet og ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, løses tvisten ved ordinær domstolsbehandling med Oslo tingrett som verneting.


Firmaadresse
A-klassen AS
Bekkeveien 13
0667 Oslo

Organisasjonsnummer927526662

Har du spørsmål, så ta kontakt med oss på [email protected]